Souza, R. (2019). Karl Marx - 200 anos. RuMoRes, 13(26), 414-434. https://doi.org/10.11606/issn.1982-677X.rum.2019.150309