Souza, R. (2019) Karl Marx - 200 anos, RuMoRes, 13(26), p. 414-434. doi: 10.11606/issn.1982-677X.rum.2019.150309.