Bois, Yve-Alain, Princeton University, Estados Unidos