Bois, Yve-Alain, Princeton University., Estados Unidos