Kauffmann, Carla, Ana Caroline Giacomin, Kelen Arossi, Leandra Pacheco, Lucélia Hoehne, Elisete Freitas, Gérzia Machado, Marilene Cavalheiro, Simone Gnoatto, and Eduardo Ethur. 2019. “Antileishmanial in Vitro Activity of Essential Oil from Myrciaria Plinioides, a Native Species from Southern Brazil”. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 55 (December), e17584. https://doi.org/10.1590/s2175-97902019000217584.