Cai, Xing-Dong, Ying Yang, Jinzhong Li, Xiaoying Liao, Shijie Qiu, Jingjing Xu, Miao Zhang, Yuanshun Huang, Zhi-Hong Huang, and Hong-Ming Ma. 2019. “Logistic Regression Analysis of Clinical and Computed Tomography Features of Pulmonary Abscesses and Risk Factors for Pulmonary Abscess-Related Empyema”. Clinics 74 (May), e700. https://doi.org/10.6061/clinics/2019/e700.