Prado, Jorge Moisés Kroll do, Senac Santa Catarina, Brasil