(1)
Vara, T. Pano Pra Manga. Lit. Soc. 1997, 2, 208-220.