VARA, T. Pano pra manga. Literatura e Sociedade, v. 2, n. 2, p. 208-220, 4 dez. 1997.