[1]
T. Vara, Pano pra manga, Lit. Soc., vol. 2, nÂș 2, p. 208-220, dez. 1997.