Costa, H. (2019). Estudantes do Prouni na crise do lulismo. Plural, 26(1), 289-311. https://doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcso.2019.138359