Leite, Camila, Takashi Muraoka, Marina Colzato, and Luís Reynaldo Alleoni. 2020. “Soil-Applied Zn Effect on Soil Fractions”. Scientia Agricola 77 (2), e20180124. https://doi.org/10.1590/1678-992x-2018-0124.