[1]
Bonduki, I.P.C. 2018. Notations in passing - uma tese visual por Nathan Lyons. ARS (São Paulo). 16, 33 (ago. 2018), 81-99. DOI:https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2018.143636.