(1)
Bonduki, I. P. C. Notations in Passing - Uma Tese Visual Por Nathan Lyons. ARS 2018, 16, 81-99.