Bonduki, I. P. C. (2018). Notations in passing - uma tese visual por Nathan Lyons. ARS (São Paulo), 16(33), 81-99. https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2018.143636