Bonduki, I. P. C. (2018) “Notations in passing - uma tese visual por Nathan Lyons”, ARS (São Paulo), 16(33), p. 81-99. doi: 10.11606/issn.2178-0447.ars.2018.143636.