Zhang, Tan, Minjie Zhang, Li’an Zu, Qian Wang, Qi Wang, Wei Wang, Yitong Wang, Yannan Zang, Zhenwei Xie, Shi Chen, Mei Wang, Qingshan Zheng, Zhanguo Li, Guihong Chen, and Yi Fang. 2020. “Safety and Tolerability of a Single Dose T0001 in Chinese Healthy Adult Volunteers: A First-in-Human Ascending Dose Study”. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 56 (December):e18447. https://doi.org/10.1590/s2175-97902019000418447.