(1)
Sen, M.; Kilic, M. O.; Cemeroglu, O.; Icen, D. Can Mastalgia Be Another Somatic Symptom in Fibromyalgia Syndrome? . Clinics 2015, 70, 733-737.