Lu, Zhenhai, Jianhong Peng, Cong Li, Fulong Wang, Wu Jiang, Wenhua Fan, Junzhong Lin, Xiaojun Wu, Desen Wan, and Zhizhong Pan. 2016. “ Efficacy and Safety of a NiTi CAR 27 Compression Ring for End-to-End Anastomosis Compared With Conventional Staplers: A Real-World Analysis in Chinese Colorectal Cancer Patients ”. Clinics 71 (5):264-70. https://doi.org/10.6061/clinics/2016(05)04.