Fu, Haidong, Jianhua Mao, Yanping Xu, Weizhong Gu, Xiujuan Zhu, and Aimin Liu. 2016. “ Clinical Features and Outcomes of Diffuse Endocapillary Proliferation Henoch-Schönlein Purpura Nephritis in Children ”. Clinics 71 (9):550-54. https://doi.org/10.6061/clinics/2016(09)11.