Zhu, Jian, Er-Ping Xi, and Shui-Bo Zhu. 2014. “Percutaneous Closure of Traumatic Ventricular Septal Defects: Device Selection and Reasoning”. Clinics 69 (2):150-51. https://doi.org/10.1590/clin.v69i2.77099.