Grondona, A. (2019) “‘Prima di tutto, antifascista’. Juventud y anti/fascismo en Gino German”i, Leviathan (São Paulo), (15), p. 22-68. doi: 10.11606/issn.2237-4485.lev.2017.140568.