Thomaz, Nathalia Xavier. 2019. “Equipe Editorial”. Literartes 1 (10):02-05. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9826.literartes.2019.163615.