(1)
MATRIZes, E. Editorial. Matrizes 2011, 3, 5-7.