[1]
Melo, D.M. de, Barbosa, A.J.G., Castro, N.R. de and Neri, A.L. 2020. Mini-Mental State Examination in Brazil: An Item Response Theory Analysis. Paidéia (Ribeirão Preto). 30, (Aug. 2020), e3014. DOI:https://doi.org/10.1590/1982-4327e3014.