Melo, D. M. de, Barbosa, A. J. G., Castro, N. R. de, & Neri, A. L. (2020). Mini-Mental State Examination in Brazil: An Item Response Theory Analysis. Paidéia (Ribeirão Preto), 30, e3014. https://doi.org/10.1590/1982-4327e3014