Melo, D. M. de, A. J. G. Barbosa, N. R. de Castro, and A. L. Neri. “Mini-Mental State Examination in Brazil: An Item Response Theory Analysis”. Paidéia (Ribeirão Preto), vol. 30, Aug. 2020, p. e3014, doi:10.1590/1982-4327e3014.