López, Carlos, Miriam Steinitz-Kannan, Georgia Stamou, Evangelia Michaloudi, Spiros Papakostas, Diego Fontaneto, and Hendrik Segers. 2019. “Brachionus Rotundiformis Tschugunoff, 1921 from the Brachionus Plicatilis Species Complex (Rotifera: Monogononta): A New Record from Galápagos Archipelago, Ecuador”. Papéis Avulsos De Zoologia 59 (April), e20195921. https://doi.org/10.11606/1807-0205/2019.59.21.