Jin, Yingai, Chunyu Li, Xian Zhang, Yan Jin, Liping Yi, and Jinhua Cui. 2021. “Effect of FOCUS-PDCA Procedure on Improving Self-Care Ability of Patients Undergoing Colostomy for Rectal câncer”. Revista Da Escola De Enfermagem Da USP 55 (June):e03729. https://doi.org/10.1590/S1980-220X2020012503729.