1.
Akiyama K. Entre dois mundos. Rev. USP. 1995;(27):68-73. doi:10.11606/issn.2316-9036.v0i27p68-73