Arena, G., Ramos-González, P., Nunes, M., Jesus, C., Calegario, R., Kitajima, E., Novelli, V., & Freitas-Astúa, J. (2017). Arabidopsis thaliana as a model host for Brevipalpus mite-transmitted viruses. Scientia Agricola, 74(1), 85-89. https://doi.org/10.1590/1678-992x-2015-0380