Arena, G., Ramos-González, P., Nunes, M., Jesus, C., Calegario, R., Kitajima, E., Novelli, V. and Freitas-Astúa, J. (2017) “Arabidopsis thaliana as a model host for Brevipalpus mite-transmitted viruses”, Scientia Agricola, 74(1), pp. 85-89. doi: 10.1590/1678-992x-2015-0380.