Kinouchi, Renato Rodrigues. 2007. “ Notas introdutórias Ao Pragmatismo clássico ”. Scientiae Studia 5 (2):215-26. https://doi.org/10.1590/S1678-31662007000200005.